izolda76

17 tekstów – auto­rem jest izol­da76.

Two­je us­ta, kończące rachu­nek su­mienia przed szóstym przy­kaza­niem...nie dały mi rozgrzeszenia. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 sierpnia 2011, 12:57

Suk­ces bar­dziej cie­szy, kiedy jest zdo­byty samodzielnie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 11 maja 2010, 17:35

Cza­sami ciężko odróżnić, kiedy ktoś nas lu­bi, a kiedy boi się o nas... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 maja 2010, 09:24

W sieci każdy może być odważny... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 kwietnia 2010, 15:06

Każda roz­mo­wa z dru­gim człowiekiem cze­goś nas uczy. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 14 kwietnia 2010, 15:53

A kiedy mówił, że nie mogę ciągle na niego cze­kać, py­tałam: a ty pot­ra­fiłbyś żyć bez swo­jego Boga? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 kwietnia 2010, 10:13

Do­piero wte­dy, kiedy nap­rawdę chcę coś po­wie­dzieć, do­ceniam, jak wspa­niałą rzeczą jest by­cie słuchanym. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 10 marca 2010, 15:44

Wiesz...mo­je ser­ce tak dziw­nie bije...
Szko­da tyl­ko, że to cho­roba, a nie zakochanie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 marca 2010, 15:21

Wys­tar­czyło, że stał obok i trzy­mał mnie za rękę...
Wys­tar­czył je­go uśmiech i zde­cydo­wanie w spojrzeniu...
Abym była bez­pie­czna, wys­tar­czyła pew­ność, że on mnie nig­dy nie pokocha. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 marca 2010, 19:15

Ale ja nie mogę się pod­dać. Muszę być tym rodza­jem nar­ko­man­ki, która ma w so­bie ty­le sil­nej wo­li, że porzu­ca swój nałóg. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 lutego 2010, 14:17
izolda76

Zagubione dziecko...wyalienowane w ogromie wszechświata...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

izolda76

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność